Các khóa đào tạo

các khóa đào tạo giảng viên cơ bản

Học sinh phòng chống xâm hại tình dục

Mục đích: Nhằm cung cấp cho học viên kến thức, kỹ năng giảng dạy chuyên đề kỹ năng sống:”Học sinh phòng chống xâm hại tình dục; Giúp học viên biết cách tổ chức, biết vận dụng các phương pháp giảng dạy để giáo dục học sinh thành công.

Đối tượng: giáo viên
Thời lượng học : 1 tháng
Thời lượng Online: 1 tháng
Giảng viên: Th.S Bùi Quang Minh Nhật

Học sinh rèn luyện đức tính trung thực

Mục đích: Hướng dẫn cho GV cách tổ chức bài học KNS dưới sân cờ “Học sinh rèn luyện đức tính Trung thực”; cung cấp cho GV phương pháp giảng dạy bài KNS Sân cờ giúp GV tổ chức thành công bài học.

Đối tượng: giáo viên
Thời lượng học : 1 tháng
Thời lượng Online: 1 tháng
Giảng viên: Th.S Bùi Quang Minh Nhật

Học tập con đường dẫn đến thành công

Mục đích: Hướng dẫn cho GV cách tổ chức bài học KNS dưới sân cờ “Học tập, con đường dẫn đến thành công”; cung cấp cho GV phương pháp giảng dạy bài KNS Sân cờ: Học tập, con đường dẫn đến thành công, giúp GV tổ chức thành công bài học.

Đối tượng: giáo viên
Thời lượng học : 1 tháng
Thời lượng Online: 1 tháng
Giảng viên: Th.S Bùi Quang Minh Nhật

Các khóa đào tạo giảng viên chuyên nghiệp

Phương pháp giảng dạy kỹ năng sống

Mục đích: Nhằm trang bị cho giáo viên, chuyên viên huấn luyện kỹ năng sống: kiến thức, Kỹ năng, phương pháp giảng dạy kỹ năng sống; giúp họ tổ chức thành công bài kỹ năng sông; biết chủ động thiết kế bài giảng nhằm gia tăng hiệu quả giờ học.

Đối tượng: giáo viên, BGH; chuyên viên KNS.
Thời lượng học: 3 tháng
Thời lượng Online: 3 tháng
Giáo viên: Th.S Bùi Quang Minh Nhật

Kỹ năng kể chuyện kỹ năng sống

Mục đích: Trang bị cho học viên kỹ năng kể chuyện kỹ năng sống; dẫn dắt trẻ đến các giá trị giáo dục xuyên qua câu chuyện kỹ năng sống, biết cách chọn lựa, và vận dụng câu chuyện vào bài học KNS.

Đối tượng: giáo viên, BGH; Chuyên viên KNS
Thời lượng học : 3 tháng
Thời lượng Online: 3 tháng
Giảng viên: Th.S Bùi Quang Minh Nhật

Phương pháp giảng dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm non

Mục đích: Giúp học viên nắm rõ cách thức tổ chức một bài học KNS cho trẻ mầm non; nắm vững các phương pháp giáo dục KNS cho trẻ mầm non; biết thiết kế bài học KNS cho trẻ mầm non hiệu quả.

Đối tượng: giáo viên, BGH; Chuyên viên KNS
Thời lượng học: 3 tháng
Thời lượng Online: 3 tháng
Giảng viên: Th.S Bùi Quang Minh Nhật

các khóa đào tạo chuyên gia cao cấp

Chuyên viên huấn luyện kỹ năng sống

Mục đích: Cung cấp cho họ kiến thức toàn diện về kỹ năng sống, trang bị cho họ kỹ năng giúp họ tự tin tỏa sáng khi thực hiện nhiệm vụ, trang bị cho họ phương pháp giúp họ tự tin, bản lĩnh để tổ chức thành công tiết học kỹ năng sống.

Đối tượng: giáo viên
Thời lượng học: 3 tháng
Thời lượng Online: 3 tháng
Giảng viên: Th.S Bùi Quang Minh Nhật

Chuyên gia giáo dục kỹ năng sống

Mục đích: đào tạo học viên trở thành chuyên gia huấn luyện kỹ năng sống, chuẩn bị để họ mang tầm nhìn chiến lược trong lĩnh vực giáo dục kỹ năng sống, cung cấp cho kỹ năng quản trị để họ trở thành một nhà quản lý tài ba cho tổ chức của mình.

Đối tượng: chuyên viên kỹ năng sống.
Thời lượng học: 3 tháng
Thời lượng Online: 3 tháng
Giảng viên: Th.S Bùi Quang Minh Nhật

Quản lý hoạt động kỹ năng sống trong trường học

Mục đích: Giúp học viên nắm rõ cách tổ chức các hoạt động kỹ năng sống trong trường học; chọn lựa mô hình hoạt động KNS phù hợp. Xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng sống hiệu quả.

Đối tượng: giáo viên; TPT, chuyên viên KNS.
Thời lượng học: 3 tháng
Thời lượng Online: 3 tháng
Giảng viên: Th.S Bùi Quang Minh Nhật